Connect with us

Hi, what are you looking for?

Leonida Molliqaj

Leonida Molliqaj është gazetare në Qendrën Kosovare për Gazetari Hulumtuese - Preportr. Ajo përgjatë punës si gazetare ka trajtuar tema të ndryshme sociale me fokus në të drejtat e njeriut si dhe hulumtime në fushën e antikorrupsionit. Hulumtimet e saj janë shpërblyer me çmime nga organizata jo-qeveritare, Komisioni Evropian dhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës. Leonida është në përfundim të studimeve post-diplomike në Sociologji Akademike pranë Universitetit të Prishtinës.

Copyright © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara © Sbunker. Materialet e botuara në këtë faqe nuk mund të riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ruhen apo përdoren në mënyra tjera, pa leje paraprake nga Sbunker. Design & Hosting by: PROGON LLC.